>>

Ελληνικά

Mediterranean Chronicle

Διεθνές επιστημονικό περιοδικό

εκδίδεται από τις Εκδόσεις «Δίαυλος»

 

Α. Στόχοι του περιοδικού

Β. Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Γ. Επιστημονική επιτροπή

Δ. Πληροφορίες για την εγγραφή συνδρομητών

Ε. Copyrights

 

 

Α. Στόχοι του περιοδικού

Το Mediterranean Chronicle είναι ένα νέο διεθνές επιστημονικό περιοδικό, καρπός των συζητήσεων και της συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων από Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής οι οποίοι θεραπεύουν ποικίλα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών. Το περιοδικό εκδίδεται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Την επιστημονική επιτροπή του αποτελούν διακεκριμένοι ερευνητές στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών (Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κλασικής Φιλολογίας, Παπυρολογίας).

Το MC στοχεύει στην προώθηση της συζήτησης αναφορικά με τον πολιτισμό ή τους πολιτισμούς της Μεσογείου διαχρονικά, με έμφαση στην Αρχαιότητα και τους Μεσαιωνικούς Χρόνους.

Το MC θα εκδίδεται στο τέλος κάθε έτους. Ο πρώτος (2011), ο δεύτερος (2012) και ο τρίτος τόμος (2013) έχουν ήδη κυκλοφορηθεί.

Γίνονται δεκτές συνεργασίες στις ακόλουθες γλώσσες: Ιταλική, Γαλλική, Ελληνική, Αγγλική, Ισπανική, Πορτογαλική, Καταλανική. Όλα τα άρθρα πρέπει να συνοδεύονται από περίληψη περίπου 200 λέξεων.

Θεματική: Ανθρωπιστικές επιστήμες, Ιστορία, Αρχαιολογία, Φιλολογία.

 

Β. Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Τα άρθρα μπορούν να κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στους εκδότες στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

vaiosvaiopoulos@gmail.com ή vvaiop@ionio.gr

οδηγίες προς τους συγγραφείς

--τα άρθρα πρέπει να είναι πρωτότυπα

--η θεματική τους πρέπει να σχετίζεται με τον πολιτισμό ή τους πολιτισμούς της Μεσογείου

--κάθε άρθρο πρέπει να περιλαμβάνει μια περίληψη 200 περίπου λέξεων στην Αγγλική

--τα άρθρα πρέπει να περιέχουν κάποιες λέξεις-κλειδιά

Οι εκδότες δεν θα επιστρέφουν τα πρωτότυπα στους συγγραφείς, αλλά οι τελευταίοι θα ενημερώνονται από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής ή τους εκδότες για τη δημοσίευση ή όχι των άρθρων τους, καθώς και για υποδείξεις εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής. 

Τρόποι παραπομπών:
Οι παρακάτω οδηγίες είναι αναγκαίο να τηρούνται ως γενικοί κανόνες στις υποσημειώσεις-βιβλιογραφικές αναφορές, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ομοιογένεια μεταξύ των δημοσιευμάτων του περιοδικού. Οι συγγραφείς μπορούν επίσης, εφόσον το επιθυμούν, να παραθέσουν και πλήρη βιβλιογραφικό κατάλογο στο τέλος του άρθρου τους.

1. Παραπομπές σε βιβλία
--Theodore D. Papanghelis, Propertius: a Hellenistic poet on love and death, Cambridge – London – New York – New Rochelle – Melbourne – Sydney 1987, p. 85 (
ή pp. 85-95) (για τα γραμμένα στα Ελληνικά άρθρα: σ. ή σσ.).
Εναλλακτικά, μετά την πρώτη αναφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί συντομευμένη μορφή:
--
Papanghelis, op.cit., p. 85 ή pp. 85-95
ή
--
Papanghelis, Propertius: a Hellenistic poet, p. 85 ή pp. 85-95.

2. Παραπομπές σε άρθρα
--David F. Bright, “A Tibullan Odyssey”, Arethusa 4 (1971) 204-205.
--Antonio La Penna, “Brevi considerazioni sulla divinizzazione degli eroi e sul canone degli eroi divinizzati”,Hommages à Henri Le Bonniec, Res Sacrae, Publiés avec l¶aide de l¶Université de Paris-Sorbonne par D. Porte et J.-P. Néraudau, Collection Latomus, Volume 201, Bruxelles 1988, 275-287.
Σχετικά με τις συντομογραφίες περιοδικών οι συγγραφείς πρέπει να συμβουλεύονται το Lnnée Philologique.
 
3. Παραπομπές σε αρχαίους συγγραφείς
 
--Για τους Έλληνες συγγραφείς πρέπει να ακολουθούνται οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται από τους
Liddell-Scott-Jones στο A Greek-English Lexicon.
--Για τους Λατίνους συγγραφείς πρέπει να ακολουθείται το
 Oxford Latin Dictionary.
--Να αποφεύγεται η χρήση της ρωμαϊκής αρίθμησης.
--Παραδείγματα:
Hom., Od. 2.4 (ή Ομ., Οδ. 2.4); Cic., Phil. 2.20; Plin., Nat. 9.106.

4. Οι συγγραφείς καλούνται επίσης να ακολουθήσουν και τις ακόλουθες οδηγίες:
α. Πλάγια γράμματα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα παραθέματα από αρχαία ελληνικά και λατινικά κείμενα, καθώς και για τις μεταφράσεις τους, για τους τίτλους όλων των αρχαίων έργων, τους τίτλους των σύγχρονων έργων, τους τίτλους των περιοδικών και συλλογικών τόμων.

β. Πλάγια στοιχεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις λατινικές συντομογραφίες op. cit., loc. cit., cf., ibid., κ.ά.

γ. Τα άρθρα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή MS Word. Μετά την έγκριση της επιστημονικής επιτροπής για δημοσίευση είναι πιθανό να ζητηθεί από τους συγγραφείς η εκ νέου αποστολή των άρθρων τους σε μορφή PDF, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια ειδικών χαρακτήρων σε ελληνικές ή όχι λατινικές λέξεις που πιθανόν να περιλαμβάνονται στο άρθρο.

δ. Μετά το όνομα του συγγραφέα πρέπει να παρατίθεται περίληψη 200 περίπου λέξεων στην Αγγλική.

ε. Οι υποσημειώσεις πρέπει να τίθενται στο κάτω μέρος της σελίδας με χρήση αραβικής αρίθμησης.

στ. Διαγράμματα και/ή εικόνες πρέπει να περιλαμβάνονται ενσωματωμένα στο κυρίως κείμενο.

ζ. Στο τέλος του άρθρου και πριν από τη Βιβλιογραφία, αφήστε διάστημα δύο παραγράφων και γράψτε το όνομα του συγγραφέα, την ιδιότητά του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση.

η. Στο τέλος της Βιβλιογραφίας αφήστε διάστημα δύο παραγράφων και γράψτε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα περίπου 90 λέξεων.  

 

Γ. Επιστημονική επιτροπή

Πρώτος Γενικός Διευθυντής

Σπυρίδων Ασωνίτης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

 Γενικός Διευθυντής

Alfonso Leone (Università Federico II, Napoli)

Διευθυντής

Βάιος Βαϊόπουλος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

 

Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή

Antonio Calabria (University of San Antonio, USA).

Brian A. Catlos  (UC Santa Cruz).

Aurelio Cernigliaro (Università Federico II, Napoli).

Roberto Delle Donne ((Università Federico II, Napoli)

Philippo D'Oria (Università Federico II, Napoli).

Nick Gonis (UCL).

Gelina Harlaftis (Ionian University)

Νικόλαος Καραπιδάκης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο).

Arnd Kerkhecker (Institut für Klassische Philologie. Universität Bern).

Alfonso Leone (Università Federico II, Napoli).

Liana Lomiento (Università Urbino "Carlo Bo")

Dominique Mulliez (Université de Lille III).

Γεράσιμος Παγκράτης (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Θεόδωρος Παππάς (Ιόνιο Πανεπιστήμιο).

Δημήτριος Τσουγκαράκης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Σπυρίδων Τζούνακας (Πανεπιστήμιο Κύπρου).

 

Γραμματεία

Αναστασία Γόιδα (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Basma El-Mahallawi (Minia University)

Γεώργιος Θεοτόκης (Fatih University)

 

Δ. Πληροφορίες για εγγραφή συνδρομητών

Πληροφορίες για συνδρομές

Τύπος

Τιμή

Εγγραφή

 

Ιδρυμάτων

80¤

subscribe

 

Ατομική

40¤

subscribe

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ.

Ε. Copyrights

Όρος για τη δημοσίευση των άρθρων είναι ότι οι συγγραφείς παραχωρούν την άδεια δημοσίευσης των άρθρων τους (των περιλήψεων συμπεριλαμβανομένων) στον εκδοτικό οίκο «Δίαυλος». Οι συγγραφείς διατηρούν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την πολιτική συγγραφικών δικαιωμάτων του εκδοτικού οίκου «Δίαυλος», όπως αυτά περιγράφονται στο www.diavlos-books.gr.

Οι συγγραφείς είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι να λαμβάνουν άδεια, όταν αναπαράγουν υλικό από άλλες πηγές.

¶ρθρα μπορούν να υποβάλλονται για δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

asonitis@ionio.gr

vaiosvaiopoulos@gmail.com ή vvaiop@ionio.gr

 

Susan Shapiro (Utah State University)

Flocel Sabaté i Curull (Universidad de Lleida)

 

†Σπύρος Ασωνίτης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

 

© mediterranean chronicle
info@mediterraneanchronicle.gr